| O NAS | OFERTA | WARUNKI REALIZACJI I REGULAMIN | CENNIK | KONTAKT

   

redakcja@thesispark.pl

 
Warunki realizacji i Regulamin usług

 

Zlecenie nam przez klienta napisania wzoru pracy jakiegokolwiek typu, dokonane poprzez pocztę e-mailową, traktowane jest jako zawiązanie między nami (Wykonawca) a klientem (Zamawiającym) kontraktu o ogólnej treści następującej:

 

"Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła według wytycznych – tak formalnych (styl, sposób cytowania innych autorów, ilość cytowanych źródeł, objętość tekstu i tym podobne), jak i merytorycznych (na przykład tytuł pracy i poszczególnych rozdziałów) – przedstawionych przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający takich wytycznych nie przedstawi, oznacza to, iż zdaje się on w tej mierze na Wykonawcę.

 

Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich niezbędnych dla realizacji zamówienia wytycznych Wykonawcy przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, oraz do bezzwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich ewentualnych zmian tychże wytycznych powstałych w trakcie pracy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, kiedy istotne wytyczne lub ich zmiany zostały mu przekazane po wykonaniu zamówienia w całości lub w części.

 

 

 

 

 

          Wszelkie teksty oraz inne materiały otrzymane przez Zamawiającego od Wykonawcy mają charakter wyłącznie informacyjny i winny stanowić jedynie wzorzec  dla przygotowania własnej pracy – w szczególności nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, w tym z literą prawa autorskiego.

 

Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za skutki ewentualnych działańZamawiającego, które nie byłyby zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz z obowiązującym prawem (zarówno prawem brytyjskim, jak i prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Zamawiającego), a w szczególności takie, które mogłyby mieć charakter poświadczenia nieprawdy lub wprowadzenia w błąd osób trzecich odnośnie autorstwa tekstu.

 

W przypadku zamówienia wzoru pracy lub innego tekstu, a także tłumaczenia tekstu, podstawą do wszelkich rozliczeń jest ustalona indywidualnie cena za stronę przekazanego Zamawiającemu tekstu formatu następującego: czcionka 12, interlinia podwójna.

 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia i zawiązania niniejszej umowy jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Zamawiającego oraz dokonanie wpłaty zaliczki w uzgodnionej przez strony wysokości na wskazane przez Wykonawcę konto. Zamawiający, poprzez wpłatę zaliczki, potwierdza swoją zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu usług.

 

Realizacja zlecenia dotyczącego pomocy w pisaniu tekstu wzorcowego zwykle odbywa się etapami – po wniesieniu pierwszej wpłaty Zamawiający w umówionym terminie otrzymuje drogą mailową umówioną ilość tekstu do akceptacji i zgłoszenia ewentualnych uwag czy sugestii. Po zaakceptowaniu Zamawiający dokonuje kolejnej wpłaty i otrzymuje od Wykonawcy kolejną część tekstu. W ten sposób Wykonawca zapewnia Zamawiającemu kontrolę nad kształtem tekstu i nad przebiegiem realizacji zamówienia na każdym jego etapie.

 

            Ewentualne poprawki wnoszone są do tekstu przez Wykonawcę według wytycznych Zamawiającego po uznaniu ich zasadności i bez dodatkowej opłaty. Termin zgłaszania próśb o dokonanie wszelkich poprawek do tekstu upływa z końcem czternastego dnia od dnia przesłania zamówionego tekstu Zamawiającemu.

 

Wykonawca zapewnia, że oferowane przez niego teksty są w pełni oryginalne, a w szczególności że nie są przepisane ani w żaden inny sposób powielone z innych źródeł – wszelkie fragmenty tekstu będące cytatami bądź zapożyczeniami są oznaczane odpowiednim cudzysłowem i opatrzone komentarzem odsyłającym do źródła, czyli do jednej z pozycji bibliografii, którą Wykonawca obowiązkowo zamieszcza na końcu zamówionego tekstu.

 

Wykonawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, by oferowany przez niego tekst był w pełni zgodny z przyjętymi standardami pisarstwa akademickiego i z wszelkimi indywidualnymi wymogami przesłanymi przez Zamawiającego.

 

          Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas realizacji zlecenia, a w szczególności do udzielania odpowiedzi na wszelkie dotyczące zamówienia pytania w terminie nieprzekraczającym dwóch dni od dnia otrzymania zapytania.

 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności odnośnie wszelkich danych i informacji o Zamawiającym powierzonych mu w trakcie wykonywania zamówienia.

 

            Realizacja zlecenia dotyczącego indywidualnej konsultacji przebiega w sposób różny, co uzależnione jest od konkretnych wymagań Zamawiającego, i dlatego nie da się objąć tak ogólną umową – warunki umowy każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 

Wszelkie inne, odbiegających od powyższych ustalenia, wymagają formy pisemnej (email) i zgody obu stron na takie ustalenia.

 

Niniejsza umowa została sporządzona na mocy prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii."

 

 
pasyonata design 2009

Copyright © ThesisPark 2009 All rights reserved